Generalforsamling den 24.5.2008

Brugerforeningen Casa Blanca.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i Valby Medborgerhus. Der deltog 24 brugere

personligt, ligesom der var 53 brugsretter repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen

og/eller Benny Mardov. Den samlede bestyrelse var tilstede, ligesom de

brugerforeningsudpegede bestyrelsesrepræsentanter i Casa Blanca ApS var tilstede.

Kim Hansen blev valgt som dirigent og referent.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning

2. Brugerforeningens advokat Carsten Mathiesen juridiske beretning

3. Orientering om regnskab for Casa Blanca ApS

4. Forelæggelse af regnskab af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca.

5. Kontingentfastsættelse, herunder godkendelse af Brugerforeningens budget

6. Valg af bestyrelse til brugerforeningen

7. Valg af forretningsfører/kasserer

8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen i Casa Blanca ApS

9. Behandling af indkomne forslag

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Ad. 1:

Benny Mardov aflagde bestyrelsens beretning om forenings virke i det forløbne år,

herunder de problemer der fortsat er med Land & Leisure, idet samarbejdet ikke fungerer.

Bestyrelsens beretning er vedhæftet og indgår som en del af nærværende referat. Bl.a.

oplyste Benny Mardov om Land & Leisures sidste tiltag om, at regulere brugerafgifterne,

med påstand om at disse ikke for nærværende svarer til markedslejen. Det blev således

oplyst, at der på nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Casa Blanca ApS – uden om de

brugerforeningsudpegede bestyrelsesmedlemmer - der blev erklæret inhabile – er truffet

bestemmelse om på sigt at forhøje brugerafgiften, i overensstemmelse med en af Jørgen

Bertelsen/Land & Leisure A/S indhentet vurdering af markedslejen for ejendommen. En

vurdering som vore repræsentanter i bestyrelsen for Casa Blanca ApS ikke har kunnet

tiltræde/acceptere, idet vurderingsgrundlaget er ukendt, således at den samlede indtægt

for ejendommen, vil blive forhøjet med kr. 500.000,00, hvorefter den samlede lejeindtægt

på ejendommen udgør kr. 1.900.000,00. I forbindelse med kommende opkrævning af

brugerafgift for 2. halvår 2007/2008, er brugerafgiften dog alene forhøjet med kr.

300.000,00, således at ejendommens samlede lejeindtægt udgør kr. 1.700.000,00 på

årsbasis. Brugerforeningen vil protestere herimod, og vil søge beslutningen omgjort, idet

det er Brugerforeningens opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger nogen

som helst dokumentation for markedslejen i området. Det blev samtidig oplyst, at

Brugerforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at der trods alt også må tages hensyn

til ejerens kapitalinteresser, i forbindelse med fastsættelsen af brugerafgiften.

Brugerforeningens bestyrelse har således erkendt, at markedslejen må undersøges, og at

der med behørig hensyntagen til den specielle situation, som er gældende for

ejendommen i Spanien, må betales en brugerafgift i overensstemmelse hermed. Det

fremgår tillige af brugernes aftaler med Land & Leisure A/S, at markedslejen er et øvre

maksimum for brugernes betaling. Land & Leisure A/S har for nærværende egenhændigt

hentet oplysninger til beregning af markedslejen, ved sammenligning af lejeniveau andre

steder, men Brugerforeningen Casa Blanca har ikke haft indflydelse på undersøgelsen, og

ved således ikke hvorvidt de specielle forhold der er gældende for Casa Blanca ApS´

ejendom i Spanien, er indgået i undersøgelserne. Jørgen Bertelsen har imidlertid

udtalt/lovet at brugerafgiften vil blive nedsat, hvis det viser sig, at en ny undersøgelse af

markedslejen måtte begrunde en reduktion i brugerafgiften – også for indeværende år.

I det fremadrettede bestyrelsesarbejde, anmodede den nuværende bestyrelse om

generalforsamlingens opbakning til, at der nu sker en tosidig undersøgelse af

markedslejen i området, men således at der tages hensyn til de specielle forhold der er

gældende for ejendommen. Hvorvidt dette indebærer en nedsættelse fremadrettet i

brugerafgiften, eller for den sags skyld en yderligere forhøjelse, er ukendt.

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til nævnte.

Ad. 2:

Advokat Carsten Mathiesen havde meldt afbud til generalforsamlingen. Stævning der nu

er udtaget af Brugerforeningen Casa Blanca mod Land & Leisure A/S, blev omdelt og

gennemgået af advokat Kim Hansen, for så vidt angår de nedlagte påstande. Det blev

samtidig oplyst, at Land & Leisures sidste udspil med erklæring af de

brugerforeningsudpegede bestyrelsesmedlemmer som inhabile, i forbindelse med

budgetfastsættelse og fastsættelse af brugerafgift, vil blive påtalt i den verserende sag, og

således indgå i sagen. Det samme kan blive tilfældet for så vidt angår Land & Leisures

ensidige fastsættelse af brugerafgiften, via ensidig ændring af budget, uden om

Brugerforeningen Casa Blanca, og uden om Brugerforeningen Casa Blancas udpegede

bestyrelsesmedlemmer i Casa Blanca ApS. Kopi af stævningen kan rekvireres hos Benny

Mardov.

Ad. 3:

Hans Vedderkop gennemgik regnskabet for Casa Blanca ApS.

Ad. 4.:

Hans Vedderkop forelagde regnskabet for Brugerforeningen Casa Blanca, der blev

godkendt.

¨

Ad. 5:

Brugerforeningens budget for 2008/2009, blev gennemgået af Hans Vedderkop. Budgettet

blev godkendt. Der blev endvidere truffet beslutning om uændret kontingent.

Ad. 6:

Brugerforeningens bestyrelse blev genvalgt. Bestyrelsen består fortsat således af

følgende: Benny Mardov, Kim Hansen, Hans Vedderkop, Vivian Nybo Andersen.

Ad. 7:

Dirigenten oplyste, at ”valg af forretningsfører/kasserer”, efter hans opfattelse er et

bestyrelsesanliggende. Der var enighed herom på generalforsamlingen og punktet udgik.

Ad. 8:

Følgende blev udpeget som Brugerforeningens repræsentanter i bestyrelsen for Casa

Blanca ApS.

Principalt: Benny Mardov, Kim Hansen, Hans Vedderkop, subsidiært (som suppleanter for

det tilfældes skyld, at Land & Leisure A/S fortsat nægter at indvælge Benny Mardov og

Kim Hansen i bestyrelsen for Casa Blanca ApS), Kjeld Vedderkop, Bent Nybo Andersen,

Anne Hansen.

Ad. 9:

Der forelå ingen forslag til behandling.

Ad. 10:

Foreningens revisor blev genvalgt.

Ad. 11: (eventuelt)

Foreningens forhold drøftedes.

Generalforsamlingen hævet.

Som referent og dirigent:

.........................................

Kim Hansen