ØNSKER jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Hej alle brugere fra Casa Blanca.
 
Nedenstående en orientering om efterårets stormvejr med fogedret, advokat skift og Byret.
Når resultatet af Byretssagen kommer 18. Januar 2011 vender vi tilbage med yderligere
information.
 
God jul og godt nytår til jer alle.
Med venlig hilsen
Brugerforeningens bestyrelse.Herlev, den 22. december 2010

 

Så fik vi i går overstået Byretssagen mod Land & Leisure A/S og der er domsafsigelse 18. januar 2011.

 

Orientering til medlemmerne.

Efter at § 7. GRUPPEN vandt voldgiftssagen og overdragede kendelsen af 28. maj 2010 til advokat Carsten Mathiesen, har bestyrelsen efterlyst en strategi og vurdering af foreningens muligheder i relation til, at få tvangsfuldbyrdet voldgiftskendelsen.

Foreningens advokat fastholdt, at den rigtige strategi var at afvente de tre måneder til indsigelses-fristen (28. aug.) og derefter at begære tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten, hvilket efter flere udsættelser blev berammet til 23. november 2010 med FSF3-22428/2010.

 

Brugerforeningen var 23. november repræsenteret ved bestyrelsesformand Benny Mardov og advokat Carsten Mathiesen og der var fire punkter i henhold til begæring af 22. september 2010.

Det var aftalt, at man i fogedretten skulle tvinge L&L til at oplyse til hvem anparterne i Casa Blanca ApS var overdraget til, ligesom man skulle få udleveret det bilagsmateriale der lå til grund for budgettet 2008/2009 som foreningen havde bedt L&L om den 2. juli 2010.

L&L procederede under henvisning til, at de jo ikke længere ejede Casa Blanca ApS og derfor ikke var i stand til at efterkomme voldgiftskendelsen og fogedrettens ønsker. Dokumentation for at de kr. 900.000 var tilbageført til Casa Blanca ApS kunne L&L fremsende i løbet af et par dage og hvis vi fremsendte specifikation for de bilag vi ønskede indsigt i, var der belæg for en udkørende fogedforretning. Det næste møde blev fastlagt til onsdag den 1. december 2010 for forelæggelse af specifikke bilag for pkt. 3 bilagsmateriale og pkt. 4 dokumentation for de kr. 900.000 reelt var tilbageført.

30. november 2010 13:29 modtager foreningen en e-mail fra advokat Carsten Mathiesen vedhæftet to interne bilag om mellemregning L&L og Casa Blanca ApS af 20. august vedr. kr. 900.000

samtidig aflyser advokat Carsten Mathiesen egenhændigt yderligere fogedforretning.

Foreningens bestyrelse protesterede øjeblikkelig over at CM havde aflyst fogedsagen uden at konsultere sin klient.

Foruden bestyrelsens protest direkte til fogedretten, mødte Benny Mardov op som aftalt i fogedretten onsdag den 1. december kl. 9.00 og talte med Dommer Rasmus Krogh Pedersen, som meddelte brugerforeningen ret til en genoptagelse af fogedsagen.

Foreningen bad advokat Carsten Mathiesen om endnu engang at forklare sin strategi for at varetage vores tarv.  Den 2. december beklagede Carsten Mathiesen, at han tilsyneladende havde misforstået sagen og aftalte med fogedretten at vi kunne få et nyt møde.

 

Foreningens bestyrelse gav udtryk for deres frustration over CM manglende overblik og den elendige sagsbehandling. Carsten Mathiesen meddelte herefter pr. e-mail 2. december 2010 10:23, at han med omgående virkning fratrådte som advokat for Brugerforeningen Casa Blanca og anbefalede, at foreningen rettede henvendelse til Lex Advokaterne der var bedre inde i sagen.

 

Den 3. december 2010 blev det besluttet, at foreningens nye advokat var Brian Werner Larsen som accepterede den meget korte frist til Byretssagen 13. og 21.-22. december, og en fogedsag der d.d. er berammet til fredag den 25. februar 2011 kl. 9.00.

 

Vedrørende Byretssagen BS 32C-2268/2008 ændrede Land & Leisure A/S sine påstande med tre nye i sagsøgtes processkrift D, af 11. nov. og påstandsdokument af 26. november 2010, tre påstande der allerede var pådømt i voldgiftssagen.

Herefter ændrede foreningens advokat vores påstande efter sigende for at imødegå L&L påstande.

 

Den 21. december kl. 9.30 mødte foreningens nye advokat Brian Werner Larsen og formanden op i Københavns Byret og Brian Larsen henviste til, at L&L påstande skulle afvises, da de var pådømt ved en voldgift.

L&L procederede primært med påstanden om, at de var et børsnoteret selskab som skulle følge selskabsretslige regler som var over aftaleretslige regler.

Foreningen skulle have gjort indsigelser mod vedtægtsændringerne inden 3 måneder fra 17/1 -03 og så kunne de rejse en erstatningssag iflg. aftaleretten men også her havde vores advokat fortabt den mulighed, da dette skal ske inden 6 måneder fra 17/1 2003.

Dernæst mente L&L at foreningen ved ikke, at havde aflyst Byretssagen umiddelbart efter 28/5- 2010 havde vi kørt sagen for to instanser, hvilket ikke kunne accepteres.

Jørgen Bertelsen nægtede forsat, at fortælle hvem han havde overdraget anparterne ti, da det var en forretningshemmelighed men at det ville fremgå af årsrapporten januar 2011.

 

Brian Larsen tilbageviste L&L udlægning og var ved afslutningen overbevist om at L&L’s påstande ville blive afvist under henvisning til retsplejeloven.

 

Med venlig hilsen

 

Brugerforeningen Casa Blanca

Bestyrelsen v/ Benny Mardov