Brugerforeningen Casa Blanca afholdt lørdag
d. 4. april 2009 GF i Valby Kulturhus kl. 15.00.

 

 

Den afgående bestyrelsesformand Benny Mardov bød velkommen og efterlyste kandidater til posten som dirigent. Der blev foreslået Bent Nybo Andersen som blev valgt med bifald.

 

Dirigenten takkede for valget og erklærede den 14. ordinære generalforsamling for lovlig indkaldt i henhold til brugerforeningens vedtægter med indkaldelse og dagsorden af den 7. marts 2009.

Dirigenten efterlyste en referent. Der var ingen af de fremmødte der ønskede at blive referent, hvorefter forsamlingen opfordrede BM til at påtage sig jobbet.

 

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.

 

1.      ad. 1. Bestyrelsens beretning: BM aflagde beretningen som er vedlagt dette referat. Der var en livlig debat og spørgelyst, men en undren over at bestyrelsen ikke har været i stand til at dæmme op for L&L´s overgreb. Spørgsmål blev besvaret og forklaret af panelet som bestod af foruden Benny Mardov, (BM) Vivian Nybo Andersen, (VNA) og Kjeld Vedderkop (KV). Beretningen blev godkendt med bifald.

 

2.      ad. 2. Godkendelse af regnskabet: BM gennemgik det udsendte regnskab, som blev enstemmigt vedtaget uden spørgsmål.

 

3.      ad. 3. Budget og kontingent fastsættelse: BM forelagde det udsendte budgetforslag punkt for punkt. Budgettet blev vedtaget, og kontingentet blev fastsat til kr. 600.00 pr. turnus for 2009/2010.

      Der blev forespurgt om der var en dybere mening med, at de små lejligheder betalte det

      samme i kontingent som de store lejligheder. VNA svarede, at sådan havde det været

      siden starten, en turnus en stemme. BM orienterede om, at der fra anden side havde

      været rejst det samme spørgsmål om rimelighed i fordelingen,

      BM gentog sin opfordring til at brugerne af de små lejligheder om at stille et

      konstruktivt forslag til løsning af problemet til først kommende generalforsamling, hvor

     det ville blive seriøst behandlet.

 

4.      ad. 4. Valg af bestyrelse: I henhold til indkaldelsen 7. marts blev brugerne opfordret til at stille op for valg til bestyrelsen. Der var kun en der meldte sig nemlig Kjeld Kielstrup. Jesper Struckmann havde givet tilsagn om at genopstille. Forsamlingen opfordrede herefter Vivian Nybo Andersen og Benny Mardov til at fortsætte endnu et år. Alle fire blev herefter valgt med bifald.

 

5.      ad. 5. Valg/indstilling af repræsentanter: I henhold til den netop godkendte beretning skulle der opstilles kandidater som bestyrelsen kunne indstille som brugerforeningens repræsentanter i Casa Blanca ApS´s bestyrelse. BM indledte med at orientere forsamlingen om, at accept af opgaven som foreningens repræsentant var i henhold til aftale/kontrakten § 6. Der kan af de til enhver tid værende brugere, der har fast huskontrakt med selskabet, oprettes en brugerforening til varetagelse af brugernes interesser i forhold til selskabet. Brugerforeningen har ret til på selskabets

 

-2-

      generalforsamling at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse med1 person mere end

      halvdelen af antal bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6. stk. 2. Selskabets bestyrelse er pligtig at varetage både brugerens og/eller aktionærernes rettigheder.

 

BM henviste dernæst til kontraktens § 2. stk. 4 som er brugerforeningens altafgørende bibel for beskyttelse af brugernes interesser og er repræsentanternes vigtigste opgave at holde i hævd. § .2 pkt.4 Den årlige afgift fastsættes hvert år af selskabet (hvor foreningen har flertal) på basis af et af selskabet / brugerforeningenved disses bestyrelser, udarbejdet driftsbudget, indeholdende samtlige udgifter til drift af ejendommen, herunder administration, vedligeholdelse, fornyelser, afskrivning og henlæggelser og under hensyntagen til det beløb, som lejligheden kan udlejes for til tredjemand.

Herefter var der tre brugere der meddelte, at de ønskede at opstille til valg af repræsentant for brugerforeningen under de givende forudsætninger.

Jesper Haase, Flemming Nielsen og Kjeld Vedderkop blev opstillet til at varetage brugerforeningens interesse som repræsentanter i Casa Blanca ApS´s bestyrelse sammen med foreningens advokat Carsten Mathiesen.

 

6.      ad. 6. Behandling af indkomne forslag: Der er kun indsendt 1 forslag fra Per i lejlighed P-1-A og B.

      Forslaget er udsendt samtidig med indkaldelsen 7. marts. Forslaget blev vedtaget af

      generalforsamlingen og overbragt til foreningens advokat.

 

7.      d. 7. Valg af revisor: RSM plus blev valgt med overvældende flertal, selvom det krævede en ændring af det vedtagne budget med kr. 500.00.

 

8.      ad. 8. Eventuelt: Der blev drøftet primært foreningens magtesløshed over for L&L A/S´s adfærd og deres seneste skrivelse af 20. marts vedrørende den korte afstand mellem 1. og 2. opkrævning, plus varsel om deponeringsregulering. Der var enighed om at ved betaling skulle hver enkelt protestere og tage forbehold for tilbagebetaling. VNA henstillede til forsamlingen, at man brugte foreningens hjemmeside i større udstrækning til kommunikation, udlejning, bytte og salg m.m. adressen er:

      www.123hjemmeside.dk/casa-blanca

 

 

Referent

Herlev 6. april 2009

BM