Orientering til samtlige medlemmer !
 
De 24 brugere i § 7 Gruppen har vundet alle brugernes kontraktlige retigheder
som uretmæssigt blev frataget os i 17. januar 2003 tilbage.
 
Brugerforeningen Casa Blancas bestyrelse og vores repræsentanter i Casa Blanca ApSs bestyrelse
skal allerede nu i sommer have gennemført de tiltag som skulle bringe ferieglæden tilbage til alle
brugsretsaktionære i Casa Blanca.
 
Vi håber at de kommende forhandlinger med Land & Leisure A/S i lyset af voldgiftsrettens kendelser
vil bidrage til et bedere samarbejde og forståelse, så vi måske kan undgå den kommende Byretssag
i december 2010
 
Når vi har opnået en afklaring med Land & Leisure A/S må foreningen beslutte om man fortsat ønsker
at genoptage egendomsgruppens oplæg til eventuel overtagelse af ejendommen fra Land & Leisure A/S.
 
Alle foreningens medlemmer ønskes tillykke med genervervelsen af jeres kontraktlige rettigheder og
rigtig god sommer.
 
Med venlig hilsen
Brugerforeningen Casa Blanca
bestyrelsen.
 
 § 7 Gruppens
 
Notat vedrørende afsluttende evalueringsmøde afholdt fredag den 11. juni 2010. Der
var mødt 16 personer der repræsenterede 10 brugsretter ud af gruppens 24 medlemmer.
 
Gruppens advokat Brian Werner Larsen bød velkommen og indledte mødet med en
kort orientering om selskabskonstruktionen, Land & Leisure A/S, - Casa Blanca ApS,
- Brugerforeningen Casa Blanca og gik over til en generel beskrivelse af sagsforløbet
fra Klageskrift/stævning, - Normalitetsnævnet, - Byretten, - Øster Landsret og til sidst
Voldgiftsretten.
Brian orienterede om det sidste, et forbehold fra L&L v/ Skjalm von Bülow af 10. juni
2010 som han mente var uden betydning og det samme som skete når en fisk stadig
sprællede efter at den var fanget.
 
Der blev derefter debateret frem og tilbage med baggrund i den vedhæftede dagsorden
og Brian orienterede om det vigtige i det medhold brugerne og foreningen havde opnået
ved kendelsen var, at den aftalte indflydelse blev genetableret og brugerne fik afgørende
indsigt i budgettet og dermed årsafgiften.
 
ad. påstand 1. Blev debateret, men der var ikke yderligere spørgsmål.
 
ad. påstand 2 og 3. Hører sammen, og bekræfter blot at brugerforeningen skal have
                          flertal  i bestyrelsen for Casa Blanca ApS.
 
ad. påstand 4. -5 og 6 er som beskrevet i dagsordenen + punkt 12. et spørgsmål om
                           indsigt  i udgiftposterne, der tilsammen danner årsafgiften.
 
ad. påstand 7. Hovedopgaven er at holde ejendommen, sund, velholdt men ikke for dyrt.
 
ad. påstand 8. fik vi ikke medhold, fordi L&L påstod at det var ophørt.
 
ad. påstand 9. Brugerforeningens flertal i bestyrelsen for Casa Blanca ApS kan vælge
                          en hvilken som helst administrator i stedet for Land & Leisure A/S, hvis
                          administratoren ikke spiller med åbne kort.
 
ad. påstand 10. De kr. 900.000 bliver ført fra L&L tilbage i kassen hos Casa Blanca ApS.
                          de to gange Kr. 500.000 fik vi desvære ikke medhold i gr. foreningens
                          repræsentanter i Casa Blanca ApS bestyrelse. 
 
ad. pkt. 11.      Var en bekræftelse på at selvrisikoen er 10 % af den samlet udbetaling
                         (sagsomkostninger) fra forsikringsselskabet, inklusiv kr. 7.000 til vidne Ib.
                          Brian mente, at klagerenes omkostninger burde refunderes af BCB.
 
ad. pkt. 12.      Skulle håndteres i ApS bestyrelse, i ht. en vurdering hurtigst muligt.
 
ad. pkt 13-14-og 15. er Voldgiftsrettens udlægning og kan anvendes som bevisførelse.
 
ad. pkt. 16.      Når emnet ikke har været behandlet/dømt, kan det rejses igen.
 
ad. pkt. 17.      Brian anbefaler at foreningen på baggrund af denne kendelse, hurtigst
                         muligt får afholdt bestyrelsesmøde i Casa Blanca ApS med ansættelse
                         af en direktør, genoptaget budget drøftelser for indeværende år samt
                         valg af ny formand.
 
ad. pkt 18.       Der var en livlig debat, hvorunder Brian anbefalede at man bad Land &
                         Leisure A/S bekræfte at kendelsen var efterlevet i ht. vedtægts ændring
                         og de kr. 900.000,
                         at man samlede op på tidligere uretmæssige opsigelser/overdragelser m.m.
 
Mødet sluttede i god ro og orden kl 15.00 .
§ 7 Gruppen overdrager hermed kendelsen til Brugerforeningen Casa Blanca med ønsket
om, at den vil finde bedst mulig gavn for alle foreningens medlemmer.
 
Med venlig hilsen og tak for kampen.
Benny Mardov
talsmand for § 7 gruppen.
 

Vedr. Voldgiftssag nr. 2006027

Advokat Brian Werner Larsen har til klagerne i § 7 GRUPPEN fremsendt et resume af kendelsen fra Voldgiftssagen

Som det fremgår, har klagere fået medhold i de klart vigtigste påstande, hvilket overordnet betyder:

Påstand 1:

At størstedelen af vedtægterne skal føres tilbage til før 17. januar 2003-, dvs.: Casa Blanca ApS bestyrelsen vælger administrator, konstituerer sig selv med formand, ansætter en direktør og tegningsreglen ændres til at ”selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør”.

 

Påstand 2:

at der ikke stilles andre end habilitetsbetingelser (dvs. krav om myndighed og at de brugerforeningen ikke er under værgemål) for de af brugerforeningen udpegede bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen iCasa Blanca ApS.

 

Påstand 3: BM kommentarer

L&L tilpligtes at anerkende, at brugerforeningen til enhver tid har ret til at vælge 1 person mere end halvdelen til Casa Blanca ApS og dermed ret til at indvælge det bestemmende flertal i bestyrelse for Casa Blanca ApS.

 

Ad påstand 4:

At det overlades til bestyrelsen i brugerforeningen i samarbejde med bestyrelsen (flertallets afgørelse) i Casa Blanca ApS at træffe afgørelse om årsbudgettet, jf. side 108, der som minimum ikke bær være anfægteligt skattemæssigt - men heller ikke højere årsafgift end dette dækker de løbende udgifter, jf. side 110.

 

Påstand 5:

At bestyrelserne i Brugerforeningen og i Casa Blanca ApS får fuld indsigt i bilagsmateriale der ligger til grund for fastsættelse af årsafgiften.

 

Påstand 6: BM

Casa Blanca ApS kan under særlige omstændigheder give udbytte.

 

Påstand 7: BM

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af brugerforeningen, skal varetage brugerne og aktionærernes interesser.

 

Påstand 8:

Brugsretsaktionærrene må acceptere at rabatordninger er bortfaldet for alle.

 

Påstand 9:

At bestyrelsen i Casa Blanca ApS frit kan vælge en anden administrator end Land & Leisure A/S.

 

Påstand 10:

At de ”tyvstjålne” kr. 900.000 i udbytte skal føres tilbage i Casa Blanca ApS! Og at der ikke fremover kan udbetales udbytte med mindre der foreligger flertal herfor i Casa Blanca ApS´bestyrelse )jf. side 112).

 

 

 

Punkt  11.

Henset til at vi desværre ikke har fået medhold i alle påstandene har vi ikke fået tilkendt fulde omkostninger i sagen. De af jer indbetalte beløb vil, når der foreligger endelig afregning fra Land & Leisure A/S blive tilbagebetalt, fratrukket den selvrisiko som forsikringsselskaberne desværre har fastholdt skal betales af jer som forsikringstagere, da langt størsteparten af jer ikke opfylder betingelserne for at få fri proces (og dermed føre sagen uden selvrisiko). Den samlede selvrisiko er kr. 65.000, = 10 % af forbrug

Er det ikke afhænget af hvor står udbetaling der hviler på Alm. Brand Forsikring?

dette vil i

størrelsesorden medføre at de indbetalt beløb tilbagebetales minus jeres andel af selvrisikoen svarende til ca. 2.750 pr. husstand/forsikringspolice samt skal der fordeles til dækning af et af vidnerne opkrævet fakturabeløb for at deltage i sagen på kr. 7.000 til ca. kr. 300.00 pr. husstand/forsikringspolice. – dvs. fra indbetalingerne fradrages ca. kr. 3.050 pr. husstand/forsikringspolice. Er det placeret det rigtige sted ?

 

Punkt 12.

Fremadrettet kan jeg dog se at der kan ligge en problematik i begrebet om at årsafgiften skal fastlægges ”..under hensyntagen til det beløb som lejligheden kan udlejes for til tredjemand”, såfremt Land & Leisure A/S ikke anerkender at det er hvad den samlede ejendom kan udlejes for på årsbasis, i forhold til det af Eskild Kyhn på side 72 forklarede, hvor der blev indhentet”.. vurderinger på, hvad lejlighederne kunne lejes ud til på helårssigt, det vil sige 48 uger.

 

Punkt 13.

Er sagsfremstillingen side 12 en del af materialet forelagt Voldgiftsretten ? og kan derfor ikke bruges igen ?

 

Punkt 14.

Er parts- og vidneforklaringer, brugbart i en fremtidig sag ? side 66.

 

Punkt 15.

Begrundelse og resultat ? er det brugt op ?inkl. Aftalegrundlag side 98 og Fortolkningsspørgsmål side 100.

De omtalte eksempler side 114 m.m.

 

Punkt 16.

Ikke omtvistede under sagen. ? er det så ikke været forelagt og kan rejses igen ?

 

Punkt 17.

Hvad vil advokaten anbefale af tiltag, som man kan henstille til brugerforeningens bestyrelse om at sætte i værk for at komme videre herfra? KØREPLAN ?

 

Punkt 18.

Eventuelt.