Brugerforeningen Casa Blanca’s 15. ordinære generalforsamling afholdt 11. april 2010.

Referat

 

Bestyrelsesformanden bød velkommen kl. 13.30 og efterlyste en dirigent og en referent iblandt de fremmødte brugere. Der var ingen markering. Adspurgt accepterede Kjeld Kielstrup, at varetage posten som dirigent og Benny Mardov påtog sig hvervet som referent.

 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen lovligt indkaldt den 10. marts 2010 med dagsorden 1 til 9 og er derfor beslutnings dygtig.

 

Det blev konstateret, at der var fremmødt 8 brugere mere end tilmeldt, ligesom der var medbragt 4 stk. fuldmagter.

Der var således fremmødt 72 deltagere repræsenterende 54 turnusser og 18 turnusser repræsenteret ved fuldmagt. Et rigtigt pænt fremmøde på i alt 72 brugsretter.

 

ad.pkt.1. Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden og er vedhæftet dette referat.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at afsnit 9 i beretningen vedrørende overtrædelse af § 3 stk. 2 i vores kontrakt, blev givet videre til foreningens advokat

 

ad.pkt.2.  Brugerforeningens regnskab der har ligget tilgængeligt på foreningens hjemmeside siden den 7. marts, blev forelagt af formanden som besvarede spørgsmål fra salen, bl.a. vedrørende side 7 likvide beholdninger på kr. 40.491 og overført resultat på side 8 på kr. 93.585 = kr. 126.491 kontra Note 3 på side 9 Anden gæld på kr. 59.032. Hans Vedderkop påpegede, at regnskabet var OK men han mente, at i lyset af den kommende retssag, burde der være en stærkere økonomi.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

 

ad.pkt.3. Kontingentfastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget. Budgettet blev forelagt som uændret budget i henhold til regnskabets side 10 første kolonne budget 2009/10 ud fra status pr. 30. september 2009.

Formanden henviste til det vigende medlemstal siden 30. september på 155 nu 144 og den forestående afklaring fra støttegruppens Voldgiftskendelse og forelagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent på kr. 600.00

Hans Vedderkop foreslog et nødvendigt kontingent forhøjelse, hvis økonomien skulle kunne bærer igennem en retssag.

Jørgen Damsgaard Jensen m.f. foreslog, at indbetale et én gangs beløb. Forsamlingen var ikke stemt for forhøjelser p.t. men var enige om at afvente kendelsen fra Voldgiftsretten og derefter at om nødvendigt, at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling.

Budgettet som det fremgår af regnskabets side 10 1. kolonne blev herefter vedtaget som foreløbigt budget.

 

ad.pkt.4. Valg af bestyrelse. Der var i indkaldelsen af 10. marts afsnit to efterlyst kandidater til bestyrelsesarbejdet. Ole Ørsted opponerede mod formuleringen og datoen i afsnittet, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Ole Ørsted ønskede dog ikke at opstille.

Der var absolut ingen opstillingsinteresse fra forsamlingen, som opfordrede den afgående bestyrelse til at tage endnu et år.

Den samlede bestyrelse modtog med applaus herefter genvalg.

 

ad.pkt.5. Orientering om Voldgiftssagen. Formanden forelagde situationen i henhold til de allerede udsendte orienteringer om emnet 2. oktober, 4. november 2009 og 31. marts 2010.

§ 7 Gruppen havde d.d. ikke fået tilbagemelding fra advokaten på om Voldgiftsretten kunne fremkomme med en hurtigere kendelse, hvad angik de 7 opsigelsessager.

Dette indebærer formentlig, at det bliver en samlede kendelse om ca. 8 uger.

 

Voldgiftssagen som havde et forløb over 3 fulde dage, bar præg af en lang bekræftelse på den ordlyd vi som brugere har opfattet beskrevet i vores aftaleforhold. Derfor forventer foreningens formand en kendelse, der suverænt giver § 7 Gruppen / klagerne medhold og dermed får brugerforeningen samtidig fortolket aftalegrundlaget.

 

Grundet Land & Leisure A/S krav om en kendelse, har det været nødvendigt for foreningens advokat at ansøge Københavns Byret om udsættelse at de planlagte hovedforhandlinger fastlagt til 10. og 11. maj 2010.

 

ad.pkt.7. Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

ad.pkt. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg, forslaget blev vedtaget.

 

ad.pkt. 6 Ejendomsgruppen ved Jesper Haase, fremlagde forslag og muligheder i henhold til hans uformelle møde med Land & Leisure A/S Jørgen Bertelsen om overtagelse af Casa Blanca.

Jesper Haase indledte orienteringen med en verbal introduktion i henhold til hans oplæg fremsendt til bestyrelsesformanden pr. mail den 7. april og som er vedhæftet dette referat.

Under Jespers Haases forelæggelse kørte Kjeld Stedal en planche på overhead som ligeledes vedlægges dette referat.

Kjeld Kielstrup ligeledes fra Ejendomsgruppen orienterede herefter om det gode resultat med at omdanne en mindre brugerforening i Frankrig til Andels forening, efterfulgt af en livlig debat med mange spørgsmål som Kjeld Kielstrup besvarede ud fra hans erfaringer og resultater i Frankrig.

Fra salen var der foruden spørgsmål om økonomi, spørgsmål om brugsretten og brugernes kontraktlige rettigheder samt oplægget (planchen) om årsafgift ”forventes = nuværende betaling til L&L,+ 10 % ” for brugsretsindehavere som ikke kunne/ville indskyde yderligere i deres brugsret. Benny Mardov gjorde opmærksom på, at nuværende årsafgift var årsag til, at så mange gav op og med + 10 % ville de blot løbe hurtigere. Bent Nybo Andersen efterlyste Ejendomsgruppens stilling til eller løsning af de uopsigelige brugsretskontrakter som man nu har kæmpet 8 år for at få respekteret.

Der blev ligeledes udtrykt ængstelse om, hvorvidt man kunne beholde den turnus og lejlighed man havde i dag samt meget mere.

Jesper Haase bad herefter forsamlingen om ved håndsoprækning at give udtryk for om de muligvis var interesserede investorer ved dannelsen af en andelsforening, der var ca. 1/3 af de fremmødte der tilkendegav at være interesseret.

Der var enighed om at ejendomsgruppen kunne fortsætte undersøgelsen af muligheder inkl. den af Jesper Struckmann tilbudte vurdering og derefter afvente kendelsen fra Voldgiftsretten og den deraf nye situation.

 

ad.pkt. 9 Der blev under eventuelt rejst kritik af bestyrelsens valg af lokaler og manglende mikrofonanlæg hvilket blev taget til efterretning.

 

Der blev ligeledes rejst kritik af bestyrelsens sene udmelding i henhold til etableringen af Task Force Group senere ejendomsgruppen idet man mente at vi levede i et kommunikations samfund.

 

Formanden takkede for en god generalforsamling som afsluttedes kl. 17.00

 

Referent BM

13.april 2010