Stævning dec 2015

15-December-2015

Stævning dec 2015

STÆVNING
Som advokat for
Kate og Benny Mardov
Toggangen 40, st. th
2730 Herlev

indstævner jeg herved
Land & Leisure A/S
CVR-nr. 31226511
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
til som sagsøgte at give møde i nedennævnte sag, der anlægges som gruppesøgsmål ved Københavns Byret, hvorunder der nedlægges følgende:

Påstande:

Sagsøgte Land & Leisure A/S tilpligtes at betale kr. 55.000, subsidært et lavere beløb efter rettens skøn, til sagsøgerne Kate og Benny Mardov med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til, at betaling sker

Sagsfremstilling:

Indledning:

Denne sag handler om, hvorvidt sagsøgerne er berettiget til at kræve erstatning og/eller et forholdsmæssigt afslag i anledning af sagsøgtes misligholdelse af en aftale om brugsret til ejendommen Casa Blanca i Spanien.

Sagsøgte anført af formand Jørgen Bertelsen har foretaget en serie manøvrer, hvorved den reelle værdi af brugsretten er udhulet.


Sagsøgernes grundlag for indgåelse af Brugsretsaftale og tegning af aktier hos sagsøgte:

Sagsøgerne så i år 1995 en annonce fra sagsøgte, hvor der blev reklameret for at tegne aktier hos sagsøgte mod til gengæld at få adgang til ferielejlighed ejet direkte eller indirekte af sagsøgte. Sagsøgte gik dengang under navnet ”ABI A/S”.

Derpå rettede sagsøgerne henvendelse til sagsøgte, hvorefter de modtog et tilbud fra sagsøgtes daværende salgsfirektør Kenn Mikkelsen.

Tilbuddet, som sagsøgerne modtog den 30. december 1995, fremlægges som bilag 1.1.

Som det fremgår, indgik det ikke blot i tilbuddet, at sagsøgerne hver især ved tegning af aktier hos sasøgte ville opnå adgang til én ferielejlighed, men at hver enkelt sagsøger ville få adgang til et verdensomspændende netværk af ferielejligheder i regi af RCI Scandinavia A/S.

Vedlagt tilbuddet fandtes et prospekt, bilag 1.2, hvoraf det også fremgår, at tegning af aktier ville medføre brugsret til en ferielejlighed. I samme prospekt, bilag 1.2, blev den af sagsøgerne valgte ferielejlighedsejendom, Casa Blanca, herefter benævnt: ”Ejendommen”, også præsenteret.

Vedlagt tilbuddet fandtes endvidere sagsøgtes forretningsgrundlag og ejerstruktur mv., bilag 1.3, hvor det på bilag 1.3, side 4, er udspecificeret, hvorledes sagsøgerne gennem tegning af aktier hos sagsøgte fik adgang til ferielejligheder – nærmere bestemt ferielejligheder i Ejendommen. Ligeledes fremgår det af bilag 1.3, at sagsøgte ejede Ejendommen indirekte. Sagsøgte erhvervede selskabet Casa Blanca ApS, som igen ejede Ejendommen gennem sit spanske datterselskab Maritimo S.A. Uagtet denne ejerstruktur fik sagsøgerne gennem tegning af aktier hos sagsøgte brugsret til lejligheder i Ejendommen.

Opsummerende kan det konstateres, at sagsøgerne ved tegning af aktier hos sagsøgte opnåede brugsret til ferielejligheder i Ejendommen.

Årsrapporten for Casa Blanca ApS for år 1995, underskrevet af selskabets direktør Ib Kristensen, bestyrelse bestående af Jørgen Buch, Per Helois og Ib Kristensen samt revisor Michael Brabrand, fremlægges som bilag 1.4. Det fremgår af årsregnskabet, bilag 1.4, side 1, at Casa Blanca ApS’ eneste formål er at eje og føre tilsyn med Ejendommen.

For at sikre indflydelsen i på Ejendommen og for at varetage sine interesse, dannede sagsøgerne sammen med de øvrige bruger af Ejendommen Brugerforeningen Casa Blanca, herefter benævnt ”Brugerforeningen”.

Idet sagsøgte på daværende tidspunkt ønskede at give sagsøgerne indflydelse på ejendommen, indgik sagsøgte og dennes datterselskab Casa Blanca ApS og en overdragelsesaftale, bilag 1.5, i henhold til hvilken Casa Blanca ApS overdragede enhver brugsrettighed tilhørende sagsøgte og Casa Blanca ApS til Brugerforeningen.

Sagsøgtes revisor fremsendte den 24. september 2013 en erklæring, bilag 1.6, om de skattemæssige konsekvenser af tegning af aktier og erhvervelse af brugsret over lejligheder i Ejendommen. Her blev den ovennævnte konstruktion om sammenkædning af tegning af aktier og brugsret til lejlighederne i Ejendommen fastslået. Ydermere blev det konstateret, at så længe sagsøgerne betalte den årlige brugerafgift, og så længe den afgift var på niveau med markedslejen, så ville erhvervelsen af brugsretten ikke være maskeret udbytte fra sagsøgte til sagsøgerne.

Den 27. december 1991 bekræftede Københavns skatte- og registerforvaltning, at den årlige ejerafgift svarede til markedslejen, jf. bilag 1.7.

Som nævnt ovenfor stiftede sagsøgerne Brugerforeningen. Brugerforeningens vedtægter fremlægges som bilag 1.8. Også heraf fremgår det, at det var en forudsætning for at opnå brugsret til lejlighederne i Ejendommen, at hver og én sagsøger tegnede aktier hos sagsøgte. Sagsøgte fik tillige påtaleret over for eventuelle vedtægtsændringer.

Vedtægter for Casa Blanca ApS fremlægges som bilag 1.9, hvoraf det også fremgår, at selskabets formål er erhvervelse af selskaber, som ejer ejendomme i Spanien.

Der var flere fordele forbundet med tegning af aktier hos sagsøgte. Eksempelvis medførte denne tegning rabat på fly til og fra Spanien via Krone Rejser, jf. bilag 1.10.


Aftalerne med sagsøgte og relevante rettigheder:

På ovennævnte grundlag indgik sagsøgerne og sagsøgte aftale om tegning af aktier hos sagsøgte den 11. november 1996. Tegningsaftalen fremlægges som bilag 2.

Sagsøgerne modtog i forbindelse med indgåelse af aftalen et ark med praktiske informationer, bilag 3. Heraf fremgår det eksplicit, at tegning af aktier hos sagsøgte samt betaling af årsafgift er de eneste betingelser, der skal opfyldes for at opnå brugsret til lejlighederne i Ejendommen.

I overensstemmelse med prospektet, bilag 1.1, opnåede sagsøgerne adgang til et verdensomspændende netværk af ferielejligheder, jf. bilag 4.

I forlængelse af grundlaget, bilag 1.1-1.10, for indgåelse af tegningsaftalen, bilag 2, Den 17. maj 1996 indgik sagsøgerne og sagsøgte aftale vedrørende brug af lejlighed i Casa Blanca ApS. Denne brugsretsaftale fremlægges som bilag 5.

I forlængelse af bilag 5, indgik Casa Blanca ApS og sagsøgte en kontrakt om husrettigheder i Ejendommen, bilag 6.

Af bilag 6, § 6, fremgår det, at det blev vedtaget, at Brugerforeningen altid har ret til på selskabets generalforsamling at vælge medlemmer til Casa Blanca ApS’ bestyrelse med 1 person mere end halvdelen. Det blev således aftalt, at sagsøgerne og de øvrige brugere af lejligheder i Ejendommen altid kunne kontrollere Casa Blanca ApS.

Dette blev desuden bekræftet af sagsøgte i februar 1997, jf. bilag 7, hvor sagsøgte bemærkede, at alle rettigheder i selskabet (Casa Blanca ApS) er overdraget til brugerne af Ejendommen.

Sagsøgtes fusion med Golden 36 A/S og sagsøgerens forsøg på at håndhæve sine rettigheder:

Sagsøgtes virksomhed gik herefter generelt dårligere, bl.a. som følge af et lovindgreb i år 1997, der forbød sagsøgtes konstruktion om at give brugsrettigheder gennem tegning af aktier. Derfor fusionerede sagsøgte med Golden 36 A/S. Pressemeddelelsen af 29. marts 2000 i anledning af fusionen fremlægges som bilag 8. Af bilag 8 fremgår det desuden, at fremtidsudsigterne ansås som lyse.

Som formand for Brugerforeningen forsøgte den ene sagsøger, Benny Mardov, at indhente relevant dokumentation for at de indrømmede brugerrettigheder, bilag 6 § 6 samt brugsrettighederne for de enkelte brugere, bilag 5 og 6, blev overholdt. Imidlertid fremgår det af brev af 23. april 2001 fra Benny Mardovtil sagsøgte, bilag 9, at sagsøgte er blevet bekendt med, at der til trods for sagsøgernes medlemskab af bestyrelsen i Casa Blanca ApS samt Brugerforeningens ret til at besætte flertallet af bestyrelsens poster, var blevet afholdt bestyrelsesmøde den 17. april 2001 uden medvirken af Brugerforeningens repræsentanter.

Sagsøgtes overtagelse af magt og indflydelse i Casa Blanca ApS – og voldgiftssag i den anledning:

Den 17. januar 2003 afholdtes generalforsamling i Casa Blanca ApS.

Her gennemførtes – uden sagsøgernes eller Brugerforeningens medvirken – vedtægtsændringer i selskabet. Ved disse vedtægtsændringer overførtes rettighederne i selskabet fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Eftersom Brugerforeningen alene havde kontrol over bestyrelsen – og ikke generalforsamlingen - overførtes kontrollen over Casa Blanca ApS og dermed Ejendommen fra Brugerforeningen til sagsøgte.

Som følge heraf indbragte en række af Brugerforeningens medlemmer – herunder sagsøgerne – bl.a. denne generalforsamlingsbeslutning for en voldgiftsret i år 2008, jf. voldgiftsrettens kendelse af 28. maj 2010, bilag 10.

Som det fremgår af voldgiftskendelsen, bilag 10, s. 35, ændredes den 17. januar 2003 Casa Blanca ApS’ vedtægters § 9 vedr. kravene til generalforsamlingens dagsordenen til, at der skulle fremlægges og godkendes budget. Jf. voldgiftskendelsen, bilag 10, s. 36 ændredes § 15 således, at tegningsretten ikke tilkom hele bestyrelsen men derimod bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kim Hansen – sagsøgtes egen repræsentant, bemærkede ifølge referatet, gengivet i bilag 10, s. 36-37, bl.a. at han ”frarådede selskabet at foretage disse ændringer, fordi de efter hans opfattelse strider mod god praksis og kan medføre sagsanlæg fra brugerne” (bilag 10, s. 36). Endvidere tilføjede han (bilag 10 s. 37), at ændringen i § 15 er ”at tilsidesætte de af brugerforeningen valgte bestyrelsesmedlemmer”.

Jørgen Berthelsen, der er medejer af sagsøgte, valgtes som bestyrelsesformand, jf. bilag 10, s. 37, hvormed sagsøgte således overtog kontrollen med Casa Blanca ApS og dermed ejendommen.

Grunden til, at sagsøgte fjernede kontrollen fra Brugerforeningen og tog den selv, var, ifølge sagsøgtes daværende direktør Jørgen Berthelsen på generalforsamlingen den 27. januar 2004, bilag 10, s. 44, at ”aktiviteten med brugsretsaktionærer søges afviklet”.

Herefter verserede konflikten mellem Brugerforeningen, herunder sagsøgerne, på den ene side og sagsøgte repræsentanter i bestyrelsen for Casa Blanca ApS på den anden. Sagsøgte gjorde i den forbindelse gældende, at Brugerforeningens repræsentanter var inhabile og derfor ikke kunne beklæde pladserne i bestyrelsen for Casa Blanca ApS, jf. bl.a. bilag 10, s. 45.

Sagsøgtes repræsentanter i Casa Blanca ApS udnyttede herefter kontrollen i Casa Blanca ApS til at hæve årsafgiften for benyttelse af Ejendommen på generalforsamlingen i år 2008 med i alt kr. 500.000, hvorefter den samlede lejeindtægt udgjorde kr. 1.900.000, jf. bilag 10, s. 59. Sagsøgte sørgede således for, at Casa Blanca ApS blev et overskudsgivende selskab, uagtet at det alene var dets formål at administrere Ejendommen.

Ved ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at udlodde kr. 900.000 til sagsøgte, bilag 10 s. 111 – uden medvirken af Brugerforeningens repræsentanter.

Den 4. februar 2009 valgte sagsøgte, at Brugerforeningen nu kun skulle repræsenteres af advokat Carsten Matthisen i bestyrelsens for Casa Blanca ApS.

Voldgiftsrettens konklusioner:

Voldgiftsretten konkluderede,

at Brugerforeningens ret til efter vedtægterne at udgøre flertallet i bestyrelsen for Casa Blanca ApS er ubetinget (bilag 10, s. 100),

at det var uberettiget, at sagsøgte forhindrede genvalg af repræsentanter for Brugerforeningens repræsentanter i bestyrelsen for Casa Blanca ApS, (bilag 10, s. 100-101),

at Brugerforeningens repræsentanter ikke var inhabile (bilag 10 s. 103 og 118), og at de af sagsøgte stillede kvalifikationskrav til Brugerforeningens repræsentanter var ulovlige (bilag 10, s. 117)

at de af sagsøgte gennemførte vedtægtsændringer for Casa Blanca ApS i år 2003 er en væsentlig svækkelse af brugernes indflydelse, og at det er i strid med aftalegrundlaget (bilag 10, s. 106), og at disse skal tilbageføres til deres indhold anno 2001 (bilag 10, s. 117)

at sagsøgte må bære det største ansvar for det manglende samarbejde mellem Brugerforeningen og de af sagsøge udpegede bestyrelsesmedlemmer i Casa Blanca ApS, (bilag 10, s. 108)

at udlodningen af kr. 900.000 for år 2008/2009 er i strid med aftalegrundlaget (bilag 10, s. 111), og at udlodningen skal tilbagebetales (bilag 10 s. 120) og

at Brugerforeningens repræsentanter har protesteret straks mod sagsøgtes adfærd (bilag 10, s. 113).


Sagsøgtes manglende efterlevelse af voldgiftskendelsen, bilag 10, og sagsøgernes forsøg på tvangsfuldbyrde kendelsen:

Til trods for, at sagsøgte tabte voldgiftssagen, jf. bilag 10, nægtede sagsøgte at gøre, som voldgiftsretten bestemte. Som følge heraf ønskede sagsøgerne – og de øvrige klagere i voldgiftssagen, der lå til grund for kendelsen, bilag 10, at tvangsfuldbyrde voldgiftskendelsen.

Sagsøgte havde imidlertid overdraget Casa Blanca ApS til Hotel Invest A/S. Hotel Invest A/S er ejet 50 % af Jørgen Bertelsen, der som nævnt er bestyrelsesformand for sagsøgte, og 50 % af Kurt Holmsted, der er direktør i sagsøgte, jf. udskrift fra erhvervsstyrelsen, der fremlægges som bilag 11.

Som følge heraf forsøgte sagsøgerne – og klagerne i voldgiftssagen – at tvangsfuldbyrde voldgiftskendelsen over for sagsøgte og Hotel Invest A/S ved Fogedretten i Helsingør, der ligesom Østre Landsret nægtede at fremme sagen, jf. bilag 12. Grunden til dette, var at Ejendommen nu var overdraget til Hotel Invest A/S, og at kendelsen derfor kun havde retskraft over for sagsøgte.

Sagsøgerne – og de øvrige klager i voldgiftssagen – var derfor nødt til at anlægge en civil sag mod Hotel Invest A/S, jf. bilag 13. Det blev i dommen, bilag 13, s. 14, fastslået af retten, at:

”Det er helt bevidst, at Land & Leisture (sagsøgte) ikke efterlevede voldgiftsrettens kendelse (bilag 10), men i stedet overdrog anparterne i Casa Blanca ApS til Hotel Invest A/S, der er 100% ejet af Jørgen Bertelsen selv og Kurt Holmsted, der er bestryelsesmedlem og tidligere direktør i Land & Leisure (sagsøgte).”

Som følge heraf blev Hotel Invest A/S dømt til at efterleve voldgiftskendelsen, bilag 10, jf. bilag 13, s. 15-16.
Denne dom blev anket, men stadfæstet af Østre Landsret den 22. april 2015, jf. bilag 14.
Heller ikke den dom ville sagsøgte, eller den af sagsøgtes ledelse kontrollerede selskab, Hotel Invest A/S efterkomme.
Sagsøgerne og de øvrige klagere i voldgiftssagen, bilag 10 og dommene fra byret og landsret, bilag 13 og 14, forsøge at få såvel voldgiftskendelsen, bilag 10 og Østre Landsrets dom, bilag 14 tvangsfuldbyrdet ved fogedretten i Helsingør.
Herefter overdrog Hotel Invest A/S Casa Blanca ApS videre til et nyt selskab, H&B Management A/S den 1. januar 2015, jf. Fogedrettens i Helsingørs kendelse af 23. oktober 2015, bilag 15, s. 3. H&B Management A/S er 100% ejet af Jørgen Berthelsen, jf. udskrift fra erhvervsstyrelsen, der fremlægges som bilag 16.
Under henvisning til rene formelle betingelser, blev fogedsagen nægtet fremme, jf. bilag 15, s. 3 og 4.
Fogedrettens kendelse, bilag 15, blev kæret til Østre Landsret. Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse, jf. kendelse af 19. november 2015, bilag 17.
Østre Landsret stadfæstede (bilag 17, s. 2) ligeledes, at overdragelsen til Hotel Invest A/S, og videreoverdragelse til H&B Management A/S, der begge er kontrolleret af ledelsesmedlemmer hos sagsøgte, alene var til formål, at undgå at efterkomme den oprindelige kendelse fra voldgiftsretten, bilag 10.
Under henvisning til samme formelle krav som fogedretten i Helsingør samt ”som sagen var forelagt”, nægtede Østre Landsret at fremme sagen. Imidlertid bemærkede Østre Landsret, at den, som nægter at efterkomme en dom, kan straffes med fængsel, bilag 17, s. 3.
Idet sagsøgerne som følge af, at det ikke kan lykkes, at få sagsøgte til at efterkomme voldgiftskendelsen, bilag 10, og da sagsøgerne som følge heraf har lidt et tab, er nærværende stævning nødvendiggjort.

Anbringender:

Til støtte for den nedlagte påstand over for gøres det gældende:

at sagsøgte er er erstatningsansvarlig over for såvel sagsøgerne som de resterende gruppemedlemmer,

idet sagsøgtes ved at lade dets ledelsesmedlemmer overtage indflydelsen i Casa Blana ApS har misligholdt aftalegrundlaget, bilag 2 og 5, samt forudsætninger, bilag 1.1-1.10, hvorudfra aftalerne er indgået, og at denne misligholdelse er slået fast i voldgiftskendelsen, bilag 10,

idet sagsøgte udlodning af kr. 900.000 i år 2008/2009 er i strid med aftalegrundlaget, hvilket også er fastslået af voldgiftsretten, jf. bilag 10,

idet sagsøgerne har lidt et tab, da sagsøgtes aktier hos sagsøgte ikke kan sælges, som følge heraf ikke længere er noget værd, og at dette tab skyldes sagsøgtes misligholdelse af aftalegrundlaget,

idet sagsøgte overdagede Ejenedommen til Hotel Invest A/S, som er ejet af ledelsesmedlemmer hos sagsøgte, alene for ikke at efterkomme voldgiftskendelsen, bilag 10, hvilket blev fastslået af Østre Landsret, jf. bilag 17, og at denne overdragelse er uberettiget og udgør misligholdelse af aftalegrundlaget, da den fjerner indflydelse over Ejendommen fra sagsøgerne og de øvrige gruppemedlemmer,

idet overdragelsen af Ejendommen til Hotel Invest A/S, videreoverdragelsen af Ejendommen fra Hotel Invest A/S til H&B Mangement, der er eget af sagsøgtes direktør, er sket for at forhale sagen, og alene for at holde sagsøgte fri fra ansvar.

Subsidiært har sagsøgerne ret til at afslag i købesummen.
Redegørelse for gruppen:

Gruppen, som den foreslåede grupperepræsentanten anlægger sag for er alle nuværende eller tidligere aktionærer hos sagsøgte og har brugsret til Ejendommen, jf. ovenfor. Benny og Kate Mardov foreslås som grupperepræsentanter, idet de opfylder betingelserne herfor. Gruppens medlemmer kan identificeres tidligere og nuværende medlemmer af Foreningen, jf. også fortegnelsen over brugere i Ejendommen, bilag 18.


Bevisførelse:

Sagsøgerens bevisførelse vil bestå i de nedenfor nævnte forklaringer samt påberåbelse af de i sagen fremlagte bilag.

Forklaringer:

Sagsøgeren forbeholder under hovedforhandlingen ud over at afholde partsforklaring at afhøre Benny Mardov.

Dokumenter:

Bilag 1.1: Sagsøgtes tilbud til sagsøgerne om køb af aktier hos sagsøgte

Bilag 1.2: Informationsark fra sagsøgte om retsvirkninger af tegning af aktier hos sagsøgte

Bilag 1.3: Sagsøgtes udarbejdede informationsark om forretningsgrundlag og ejerstruktur for sagsøgte

Bilag 1.4: Årsregnskab for Casa Blanca ApS 1994/1995

Bilag 1.5 Overdragelsesaftale mellem Brugerforeningen og sagsøgte

Bilag 1.6: Revisorerklæring om skattemæssige forhold ved tegning af aktier hos sagsøgte

Bilag 1.7: Direktoratet for skatte- og registerforvaltnings svar på skatteforhold for sagsøgte

Bilag 1.8: Vedtægter for Brugerforeningen

Bilag 1.9: Vedtægter for Casa Blanca ApS af 27. marts 2001

Bilag 1.10: Tilbud fra Krone Rejser til aktionærer hos sagsøgte

Bilag 2: Tegningsaftale mellem sagsøgerne og sagsøgte

Bilag 3: Informationsark om Ejendommen udarbejdet af sagsøgte

Bilag 4: Meddelelse fra RCI Scandinavia A/S til brugerne af Ejendommen om adgang til verdensomspændende net af ferielejligheder

Bilag 5: Aftale om brug af lejlighed i Casa Blana ApS mellem sagsøgerne og sagsøgte

Bilag 6: Kontrakt angående husrettigheder mellem sagsøgte og Casa Blanca ApS

Bilag 7: Meddledlese fra sagsøgte til brugerne af Ejendommen om adgang til verdensomspændende net af ferielejligheder

Bilag 8: Pressemeddelelse om fusion mellem sagsøgte og Golden 36 A/S

Bilag 9: Brev fra sagsøger 2 til Casa Blanca ApS om udlevering af aftaler

Bilag 10: Voldgiftsrettens kendelse af 28. maj 2010 i en sagen mellem sagsøgerne, en række øvrige brugere og sagsøgte

Bilag 11: Rapport fra Erhvervsstyrelsen om Hotel Invest A/S

Bilag 12: Mangler! – fogedrettens kendelse af XX

Bilag 13: Retten i Helsingørs dom af 13. steptember 2013 i sagen mellem sagsøgerne mfl. Mod Hotel Invest A/S

Bilag 14: Østre Landsrets dom

Bilag 15: Fogedretten i Helsingørs kendelse i fogedsagen mellem sagsøgerne mfl. Og Hotel Invest A/S og H&B Management A/S

Bilag 16: Rapport fra Erhvervsstyrelsen om H&B Management A/S

Bilag 17: Østre Landsrets kendelse i fogedsagen mod Hotel Invest A/S og H&B Management A/S

Bilag 18: Oprindelig medlemsfortegnelse


Sagens behandling:

Sagsøgeren finder det ikke nødvendigt med kollegial behandling, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3.

Sagsøgeren finder det ikke nødvendigt, at retten tiltrædes af sagkyndige, jf. retsplejelovens § 20.

Momsforhold:

Sagsøgerne er ikke momsregistreret.

Processuelle meddelelser:

Sagsøgerne tager forbehold for tillige at udtage stævning mod Jørgen Bertelsen som følge af hæftelsesgennembrud.

Meddelelser vedrørende sagen til sagsøger skal gives til advokat Jeppe Holt, Bredgade 3, 1260 København K, under henvisning til sagsnr. 1-001.København, den X. december 2015

Jeppe Holt
Advokat (L), Partner