Vedr.: Medlemspligt i Brugerforeningen Casa Blanca

                                                                     Herlev 10. februar 2011

 

Information til Brugsretsaktionærre

I Casa Blanca ejendommen.

 

Fortsættelse af foreningens orientering af 22. december 2010 og 25. januar 2011.

 

Vedr.: Medlemspligt i Brugerforeningen Casa Blanca

 

Land & Leisure A/S har nu igen den 8. februar 2011 som selvbestaltet administrator for Casa Blanca ApS ved brev til de brugsretsaktionærer der er tilbage forsøgt at så splid/tvivl om medlemspligten, uden at respektere voldgiftskendelsen af 28. maj 2011.

 

Som det givetvis er jer bekendt er Land & Leisure A/S ikke længere ejer af Casa Blanca ApS og ejendommen i selskabet Maritimo 101 S.L. i Spanien da dette er solgt til Jørgen Bertelsens private selskab Hotel Invest A/S i henhold til generalforsamlings referat fra L&L af 20. januar 2011. (som i kan hente på www.Landleisure.dk )

 

Land & Leisure A/S som ikke er certifikatholder eller ejer og som ikke ønsker at kommunikerer med Brugerforeningen Casa Blanca.

Hvorfor orientere Land & Leisure A/S ikke brugsretsaktionærrene om:

At, Land & Leisure A/S har indsat egne medarbejdere i bestyrelsen for Casa Blanca ApS.

At, Land & Leisure A/S pr. 1. Oktober 2011 har solgt Casa Blanca ApS til Hotel Invest A/S.

At, Land & Leisure A/S Jørgen Bertelsen er ejer af Hotel Invest A/S.

 

Som det er jer bekendt, faldt der en voldgiftskendelse 28. maj 2010 som bekræftelse på at ABImodellen var aftalegrundlaget inklusive foreningens vedtægter ved de af jer indgåede kontrakter med ABI A/S senere Land & Leisure A/S. Land & Leisure A/S blev dømt til at betale sagens omkostninger med 2/3 kr. 657.500,00 klagerne 1/3 kr. 178.750,00. Alligevel påstår Land & Leisure A/S, at de har vundet.

 

Voldgiftskendelsen blev bekræftet ved dom i Byretten den 18. januar 2011 som beskrevet til jer i bestyrelsens orientering 22. december 2010. Her blev Land & Leisure A/S dømt til at betale sagens omkostninger med ca. kr. 70.000,00

At brugerforeningens advokat Carsten Mathiesen frafaldt kravet om at Land & Leisure A/S havde medlemspligt var fordi der i vores vedtægter står at alle med brugsretscertifikat er pligtig og L&L dokumenterede, at de som sælger/ejer ikke er certifikatholdere.

Den almene medlemspligt for brugsretscertifikatholdere var pådømt i voldgiftsretten så derfor kunne det ikke bringes for Byretten igen uden at svække foreningens sag.

 

Som følge af Land & Leisure A/S brev til brugsretsaktionærerne i 2004 vedrørende medlemspligten resulterede det i en prøvesag på turnus A-11-A en sag der først blev varetaget af advokat Carsten Mathiesen og senere af advokat Kim Hansen. I forbindelse med advokatskift i december 2010 opstod der tilsyneladende en kommunikations brist advokaterne imellem, således at voldgiftskendelsen aldrig blev forelagt Byretten i Lyngby 12. januar 2011.

Den manglende procedure påtales også af dommeren, hvorfor brugerforeningen ganske rigtigt bad om en dom for at anke afgørelsen efter at den har været forelagt procesbevillingsnævnet.

 

Ved årsrapporten fra Land & Leisure A/S har i sikkert på side 10 læst at,” Der er i regnskabsåret indgået en betinget aftale om salg af kapitalandelene (anparterne) i Casa Blanca ApS og på side 37 og 39 indgår Casa Blanca ApS stadig som 100 % ejet af Land & Leisure A/S. Altså den sædvanlige fordrejede information fra Land & Leisure A/S.

 

Som deltager i Land & Leisure A/S ordinære generalforsamling den 20. januar 2011 havde brugerforeningen mulighed for at stille spørgsmål (referatet kan hentes på www.Landleisure.dk ) og jeg vil specielt henvise til siderne 5 og 9-10 og 11.

 

Afslutningsvis henvendte bestyrelsesformand Troels Troelsen sig direkte til brugerforeningen ved til undertegnede at sige, citat” Benny find dog sammen i 6 lejligheder, for så vil den ligge lige til højre ben” citat slut. Tidligere fyldigt refereret i orientering 25. januar 2011.

Efterfølgende opfordrede Troels Troelsen og andre fra bestyrelsen til dialog hvilket jeg tilkendegav, at brugerforeningen var interesseret i.

 

Om Troels Troelsen talte på vegne af Land & Leisure A/S, da han jo var afgået eller om han talte på vegne af Hotel Invest A/S den nye ejer eller Jørgen Bertelsen vides i skrivende stund ikke, da brugerforeningen ikke har modtaget nogen opfølgning på Troels Troelsens opfordring.

 

Der har dog fra Jørgen Bertelsen via en brugsretsaktionær i F/G været rettet henvendelse til et antal bestyrelsesmedlemmer i brugerforeningen om hvorvidt jeg som formand var den rette, idet jeg i Jørgen Bertelsens øjne var den torn der forhindrede en handel om ejendommen i Spanien.

 

Det skal her bemærkes, at der er nedsat en ejendomsgruppe i hvilken jeg ikke deltager og som skal forsøge at fremkomme med en overtagelsesmodel som skal forelægges bestyrelsen og derefter efter finpudsning skal forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Dette er endnu ikke sket.

 

Som afslutning skal nævnes i relation til jeres kontrakt at:

Land & Leisure A/S er ikke længere ejer af Casa Blanca ApS.

Land & Leisure A/S er ikke længere lovlig administrator af Casa Blanca ApS og vor brugsret.

Land & Leisure A/S er stadig ved uberettiget adfærd bestyrelse/formand i Casa Blanca A/S.

 

Brugerforeningen Casa Blanca og dennes advokat Brian Werner Larsen forventer at tingene falder på plads når Københavns Byrets fogedafdeling den 25. februar 2011 får tvangsfuldbyrdet voldgiftskendelsen.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca

Bestyrelsen v/ Benny Mardov