16. ordinær generalforsamling i Brugerforeningen Casa Blanca

16. ordinær generalforsamling i Brugerforeningen Casa Blanca, afholdt i beboerlokalerne Sønderlundvej 10, 2730 Herlev søndag den 3. juli 2011 kl. 14.00 til 17.30.

 

Referat.

Bestyrelsesformanden bød velkommen og udtrykte sin glæde over den fine repræsentation med 56 tilmeldte samt 16 indsendte og 2 afleverede fuldmagter i alt 72 turnusser.

 

Der skulle i henhold til foreningens vedtægter vælges en dirigent, der var ingen kandidater så bestyrelsen foreslog, Kjeld Kielstrup der blev valgt med bifald.

 

Bestyrelsen foreslog Hans Vedderkop som referent, HV ønskede ikke at påtage sig jobbet og da der ikke var andre kandidater blev Benny Mardov opfordret og valgt.

 

Dirigenten henviste herefter til indkaldelsen til generalforsamling som i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned. Dirigenten redegjorde for baggrunden for udsæt-telsen af 2. april, 11. juni og sidst 3. juli 2011 hvor alle frister var efterlevet.

På den baggrund efterlyste dirigenten, om der var indvendinger eller protester, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutnings dygtig.

 

Dagsorden: Den udsendte dagsorden vil af hensyn til vores gæster advokat Brian Larsen og revisor Mikkel Bigum Hansen blive behandlet i ændret rækkefølge men vil i referatet  bibeholde numre og betegnelse.

 

1.      Bestyrelsens beretning var udsendt 19. juni og der var blot det tillæg, at oplyse retten

I Lyngby var en kontingents restance sag mod A-11-A som blev ført af og på Land & Leisure A/S regning.

Den nye principielle sag om medlemspligt omtalt side 2 hvor bestyrelsen tilkendegav at omkostningerne ville blive tillagt brugeren. Til det indvendte Hans Vedderkop, at det ikke var en selvfølge men måtte være op til domstolen. Sagen er ikke en restance sag, så stævningen vil blive om at efterleve en indgået kontrakt vedrørende medlemspligt.

 

Som oplyst i orienteringen 10. juni har bestyrelsen konsulteret Eskild Kyhn som er ophavsmanden bag ABImodellen og han opfordrede de resterende brugsretsaktionærer om at stå sammen og bede ejendomsgruppen forsøge om de kunne finde en overtagelsesordning med L&L som brugerne efterfølgende kunne stemme om.

 

Til supplementet udsendt 28. juni skal der blot oplyses, at L&L til vores anmodning om Højesteret har for at skade vores ansøgning indsendt en orientering om, at brugerforeningen ikke længere var involveret og at der nu kun var to utilfredse brugere tilbage (anmodningen om tredje instans bevilling/ BM m.fl.). Dette har igen nødvendiggjort en ny skrivelse fra vores advokat om at m.fl. selvfølgelig betød andre brugere/foreningen men det krævede tid for at samle opbakningen.

 

Formanden spurgte herefter om der var spørgsmål ud over de juridiske til den udsendte del af beretning, da dette ikke var tilfældet fortsatte formanden beretningen om foreningens akutte likviditets problem og behov for ekstraordinær kr. 50.000 i indeværende år. Bestyrelsen foreslår derfor en her og nu betaling på kr. 600 pr. turnus så driften er sikret frem til 1. oktober 2011.

Generalforsamlingen ønskede den del af beretningen der omhandlede ekstra betaling udsat til under punkt 3 Kontingent fastsættelse/budget, hvilket blev vedtaget og beretningen blev herefter godkendt.

 

2.       Godkendelse af regnskabet som blev udsendt 22.juni blev forelagt og forklaret af

revisor Mikkel Bigum Hansen og bortset fra side 10 som var et budget udarbejdet efter status og møde med administratoren 28. marts og i henhold til den kendte situation på det tidspunkt. Efter en livlig debat med Hans Vedderkop blev regnskabet og side 10 godkendt. Dirigenten kunne herefter underskrive regnskabet.

 

Dagsordenen blev suspenderet kl. 15.30 og der var juridisk spørgetid med advokat Brian W. Larsen.

Advokaten gennemgik og forklarede forløbet af retssagerne og Land & Leisure A/S krumspring for at slippe uden om deres kontraktlige forpligtigelser.

Spørgelysten var meget stor og der blev udtrykt stor tilfredshed med muligheden for at spørge advokaten og ligeledes tilfredshed med den uddybende besvarelse.

Brian afsluttede med en opfordring til samtlige medlemmer om at tilslutte sig den fortsatte kamp for at få efterlevet kontrakten og voldgiftskendelsen ved via familieforsikringerne at betale over retshjælpen for efterfølgende at få refunderet eventuel selvrisiko via foreningen. I henhold til udsendte oplæg 1. og 4. juli 2011. Der var bred tilslutning og tilsagn om støtte til både Højesteret og en sag mod Hotel Invest A/S lige som nødvendigheden af en principiel sag om medlemskab skulle gennemføres. Afslutning med tak til advokaten Kl. ca. 16.30.

 

3.      Kontingent fastsættelse herunder godkendelse af brugerforeningens budget blev

først behandlet efter punkterne 5 - 6 og 7 da disse har økonomisk indflydelse på budgettet.

HER og NU betalingen til drift i indeværende regnskabsår blev vedtaget på kr. 600,00 pr. turnus.

Kontingent for 1. oktober 2011 til 30. september 2012 blev besluttet på kr. 600 som minimum drift, og så afvente resultatet af Højesteret, Ejendomsgruppen og sagen mod Hotel Invest A/S.

 

4.      Valg af Bestyrelse blev først behandlet efter økonomien var faldet på plads vedr.

Punkterne 3, - 5, - 6 og 7. Der var ikke indsendt kandidater eller opstillede på generalforsamlingen så den samlede bestyrelsen accepterede genvalg med bifald.

 

5.    Valg af administrator blev efter forslag fra bestyrelsen udsat til efter resultatet fra

Højesteret. Det blev i stedet besluttet, at bestyrelsen når det blev nødvendigt kunne engagere en administrator i stedet for L&L. På forespørgelse fra Hans Vedderkop bekræftede BM, at han fortsatte som administrator indtil andet blev besluttet.

 

             6.     Behandling af indkomne forslag   blev udsendt 23. juni A,- B,- og C.

A. Hans Vedderkop har stillet et alternativt forslag gående ud på, at lejlighed N kun betaler 1 kr. i kontingent for ikke at komme i konflikt med vedtægterne.

Der var en livlig debat som endte med at generalforsamlingen mente, at det skulle afvente en afgørelse i Højesteret eller en sag mod Hotel Invest A/S. Hans Vedderkop mente ikke, at han havde nogen sag mod L&L og han ville derfor overvejede om han stadig ville være medlem.

 

B. Margit Pedersen havde stillet forslag om alternativ administrator. Margit Pedersen var ikke til stede men bestyrelsen mente, at der er taget højde for forslaget under punkt 5.

 

C. Jørgen Damsgaard havde stillet forslag om en bredere orientering vedr. retssagerne, han erklærede sig tilfreds med orienteringen i supplement udsendt 23. og 28. juni  og advokat Brian Larsens uddybende forklaring under juridisk spørgetid.

 

        7.     Valg af revisor blev i henhold til bestyrelsens indstilling BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab v/ Ruth Sloth Frederiksen.

 

       8.      Eventuelt

 

 

 

Referent BM 8/7 2011