Søndag den 3. juli 2011

Til brugsretsaktionærer med

brugsret til Casa Blanca

Herlev d. 10. juni 2011

 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

med ny dato i søndag den 3. juli 2011 henhold til indkaldelsen

                    26. maj 2011 med uændrede dagsorden.

 

Grundet de specielle omstændigheder og brugernes ønske som resulterede i en annullering af den 11. juni 2011 er vi nu kommet så tæt på sommerferien, at det kan være om end meget vanskeligt at finde et lokale og få brugerne samlet.

Foreningen har i skrivende stund stadig ikke modtaget nyt om hvorvidt vi bliver bevilliget 3. instans og fri proces.

Da vi ønsker så mange (gerne alle) der har mulighed for at afgive deres stemme og mening foreslår vi. at  man kan at stemme pr. brev eller e-mail på dagsordenens punkter hver for sig.

Pr. brev kan man sende alle stemmesedlerne samlet i en kuvert. Men for e-mail må hvert punkt sendes på en separat mail da afsenderen er lig med underskrift. Husk datoen.

 

Den fungerende bestyrelse/forretningsudvalget vil udsende materialet så snart det foreligger, men i tide så der kan tages stilling og stemmes.

 

Igen på grund af den pressede situation udsendes datoen for afholdelsen af 16. ordinær generalforsamling nu, til afholdelse i beboerlokalerne Sønderlundsvej 10, 2730 Herlev. Kl.14.00

230 skridt vest for Herlev Station.

 

1.      Bestyrelsens beretning. Vil blive udsendt snarest.

 

2.      Godkendelse af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca. Er afsluttet og når underskrift siderne er afleveret til revisoren, kan regnskabet findes på foreningens hjemmeside, eller rekvireres hos den nuværende administrator Benny Mardov.

 

3.      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget. Der foreslås at kontingentet atter fastholdes på kr.600. Budgettet er godkendt, og når underskriftsiderne er på plads, kan det ligeledes rekvireres på hjemmesiden eller hos Benny Mardov.

Foreningen tæller d.d. 134 medlemmer heraf er 14 medlemmer i restance med kr. 23.900 som

er skyld i en anstrengt økonomi.

 

4.      Valg af bestyrelse til Brugerforeningen. Kandidater og forslag indsendes snarest/nu.

 

5.      Valg/indstilling af administrator. Benny Mardov har fungeret som foreningens administrator siden Land & Leisure A/S fratrådte. Benny Mardov ønsker ikke at fortsætte og efter samråd med foreningens revisor Ruth Slot Frederiksen bør der vælges en ude fra. Bestyrelsen har derfor bedt 2 administratorer afgive et bud på at overtage foreningens administration. Når budene er modtaget vil de blive fremsendt til jer for afstemning.

 

 

6.      Behandling af indkomne forslag. Som det fremgik af orienteringen 26. maj var der allerede til indkaldelsen 2. april indkommet et forslag fra Hans Vedderkop om at fritage lejlighed N for kontingent betaling.

 Grundet denne specielle situation vil det stadig være muligt at fremsende forslag til behandling.

 

7.      Valg af revisor. Der foreslås genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab v/ Ruth Sloth Frederiksen, som tidligere har lovet at deltage i generalforsamlingen.

 

 

8.      Eventuelt. Foreningens advokat Brian Werner Larsen fra LEX advokaterne har tidligere lovet at deltage i generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den 16. ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest torsdag d. 22. juni 2011. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev,ellerMardov@info.dk

Sidste udsendelse af orienterende materiale inden generalforsamlingen er 24, juni 2011.

 

Den fungerende bestyrelse vil orientere brugerne om brugerforeningens problemstilling i forsøget på samarbejdet med Hotel Invest A/S/Land & Leisure A/S, herunder vores manglende repræsentation i Casa Blanca ApS, samt dennes administratoren Land & Leisure A/S.

 

Der er i henhold til vores vedtægter valg til bestyrelse hvert år.

 

Bestyrelsen ønsker, at den nyvalgte bestyrelse vil få så stærkt et mandat som vel muligt, og henstiller til brugerne om at møde op eller stemme pr. brev eller mail.

 

Vi glæder os til at se jer igen og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

v/ Benny Mardov

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding senest den 24. juni 2011.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 3. juli 2011 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt!

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til ______________________ som kan stemme på mine vegne,

ved generalforsamlingen i Brugerforeningen Casa Blanca

den 3. juli 2011.

 

 

Dato.___________Underskrift_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Stemmeseddel: dato ___/___

 

Punkt ___ på dagsordenen:      Ja_____          Nej______

                                                     Godkendt                               forkastet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemmeseddel: dato ____/_____

 

Punkt  4 Valg af bestyrelse: Kandidat til bestyrelsen _________________________________     

 

                             Forslag_______________________________________________