Supplement til beretningen udsendt 22. juni 2011.

Der har været stillet spørgsmålet, ”Hvad slås vi egentlig for”. Svaret er ganske simpelt ! ”Selvforsvar”

Skal Land & Leisure A/S efterleve den skriftlige aftale de har indgået med jer?   Land & Leisure /DanCenter A/S kræver, at  i efterlever jeres del af den indgåede aftale!

I skal betaler når L&L kræver det og det L&L beslutter skal være årsafgift.

Eller i kan aflevere jeres brugsret ”frivilligt”.

 

Retssager: Der har været stillet spørgsmål og der vil sikker stadig være mange spørgsmål som i ønsker at få uddybet. Jeg vil derfor gennemgå de retssager der er overstået, hvorefter der vil blive mulighed for spørgsmål inden jeg går videre og færdiggøre supplementets sidste del.

 

L&L startede i 2003 med at ændre og misligholde de indgåede aftaler med brugerne for at presse jer til at opgive den uopsigelige brugsret i har til Casa Blanca.

Generalforsamlingen 2003 besluttede derfor at antage en advokat Carsten Mathiesen der indlede forhandlinger i 2004 og 2005 samt en masse skriverier som kun resulterede i, at L&L benyttede lejligheden til kun at kommunikere med brugerforeningen igennem advokat udelukkende med det formål, at dræne foreningen økonomisk. Samlet advokat omk. pr. 2/12-10 kr. 300.000.

 

Stævning den 14. november 2006 fra Paseo Maritimo 101 SL (Ejendommen Casa Blanca) til Københavns Byret med Påstand: Brugerforeningen Casa Blanca dømmes til at anerkende, at den af 8. juni 1995 med sagsøgeren indgåede lejekontrakt om brugsret over ejendommen Calle Bulto 67, La Carihuela, aflyses fra den pågældende ejendom. L&L opgav dette forsøg på at frigøre ejendommen for salg og gik over til økonomisk udmatning.

 

Voldgiftssagen blev startet fordi Land & Leisure A/S nægtede at efterleve aftalens ordlyd og fordi L&L mente, at teksten skulle fortolkes anderledes.

 

Land & Leisure modsatte sig at brugerne i deres kontrakt havde ret til at få uenighed om forståelse af teksten i aftalegrundlaget prøvet ved en Voldgiftsret.

Aftalegrundlaget måtte derfor forelægges for formalitetsnævnet som L&L tabte, men ankede til Byretten som L&L også tabte.

 

Voldgiftskendelsen 28. maj 2010 gav brugsretsaktionærerne ret i fortolkningen af aftaleteksten og aftalegrundlaget. Kostpris for 24 brugere kr. 720.000 og L&L tabte og blev dømt til at betale sagsomkostninger med yderligere kr. 400.000.

Uberettigede opsigelser vundet, bekostet af 6 bruger kr. 260.00. L&L tabte og blev dømt til at betale sagsomkostninger kr. 120.000.

 

Byretssagen blev startet af advokat Carsten Mathiesen med stævning 16. april 2008 men måtte vindes af advokat Brian Larsen i 2011.

L&L forsøgte, at få aftalegrundlaget og voldgiftskendelsen prøvet ved Byretten. Derfor rådede både CM og BL foreningen til at droppe spørgsmålet om medlemspligt, da der allerede var en kendelse fra voldgiftsretten som stadfæstede medlemspligten. L&L tabte og måtte betale kr. 70.000 i sagsomkostninger.

Østre Landsret. L&L ankede Byretsdommen til Landsretten men tabte.

 

Fogedretten. Ved Københavns Byret var en tvangsfuldbyrdelse af aftalegrundlaget som var vundet i voldgiftskendelsen og blev derfor betragtet som en formsag.

Indledningsvis forsøgte L&L at nægte brugerforeningen retten til at anlægge en tvangsfuldbyrdelse ved fogedsag med begrundelsen, at brugerforeningen ikke havde andel i den vundne voldgiftssag. Det havde kun et antal brugere.

Derfor måtte foreningens formand gå med som part i stævningen til fogedsagen.

 

Fogedsagen blev først varetaget af advokat Carsten Mathiesen som uden samråd med bestyrelsen i brugerforeningen frafaldt alt hvad der var vundet i voldgiftssagen.

Hvorfor Brian Larsen måtte overtage fogedsagen om tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelsen med meget kort varsel.

Fogedrettens afgørelse gik desværre foreningen imod (Advokat omkostninger kr. 64.000.) og måtte derfor prøves ved Landsretten.

Østre Landsret. Foreningen ankede fogedsagen ved Landsretten, der tabte vi igen, advokat kr.10.000 + sagsomkostninger til L&L kr. 20.000 som endnu ikke er faktureret.

 

Retten i Lyngby om medlemspligt, blev afgjort efter reglerne om småsager, administrativ på det mangelfulde indsendte materiale.

 

Resultatet kan herefter gøres op L&L har tabt 6 retssager + 7 opsigelsessager og vundet 1 Brugerforeningen har tabt de sidste 3,  tvangsfuldbyrdelsen og anken til Landsretten samt retten i Lyngby.

 

Derfor er der søgt om tilladelse til, at forelægge sagen som principiel for Højesteret med fri proces.