Bestyrelsens beretning!

16. ordinær generalforsamling 3. juli 2011.06.17

 

Det har været et omtumlet 2010-2011 bestyrelsen har været oppe på de højeste bjergtinder i retfærdighedens navn, for derefter at rutsje direkte ned i kulkælderen når det lykkedes Land & Leisure koncernen at snøre det danske retssystem.

 

Brugerne har en retsgyldig kontrakt som stadfæster, at vi kun skal betale driften af ejendommen Casa Blanca og administrations gebyrer som årsafgift til den administrator vi vælger for et år af gangen. Det er hvad vi har kæmpet for siden 2004.

Bestyrelsen håber derfor at få bevilliget Højesteret.

 

Bestyrelsen har i henhold til vores mandat forsøgt at varetage jeres interesser i henhold til jeres brugsretskontrakt og foreningens tinglyste vedtægter af 21. maj 1995.

Bestyrelsen har på hjemmesiden løbende lagt alle domme ud til information af brugerne ligesom i har fået tilsendt løbende ajourføring af situationen 22. oktober, - 23. december 2010, - 25. januar, - 12. og 26. februar, - 2. og 26. maj og sidst 16. juni 2011. Bestyrelsen vil derfor som en fortsættelse af nævnte information i sin beretning holde sig til det i ikke tidligere er orienteret om.

 

Land & Leisure A/S blev 20. juli 2010 meldt til politiet grundet mistanken om bedrageri, tyveri og mandatsvig i forbindelse med kontraktbrud og oppustede budgetter/årsafgifter.

Advokaturen fik supplerende materiale 26. september og 8. oktober 2010 men meddelte 17. januar 2011 at ”Efterforskningen bliver standset” med mindre vi kunne fremlægge budget/bilag.

(orientering 22. december 2010) Statsadvokaten meddelte den 14. marts 2011, at det efter hans vurdering, var et civilretligt anliggende.

 

I henhold til orienteringen 22. december 2010 var det bydende nødvendigt at udskifte advokat, da det blev klart, at vi grundet hans rådgivning havde forpasset muligheden for erstatning og ændring af vedtægtsændringerne fra 2003 iflg. modparten i Byretten.

Foreningens og vores tidligere advokat havde i juli 2010 indgået et forlig vedrørende en fejlagtig faktura på kr. 46.863,00.

Der er efterfølgende annonceret et muligt yderligere krav på ca. kr. 40.000,00 som foreningen har sendt til Advokatnævnet 5. januar 2011 som salærklage med 13 bilag.

Advokatens manglende varetagelse af foreningens tarv blev indklaget til Advokatnævnet som adfærdsklage den 30. januar 2011 med 52 bilag.

Foreningens tidligere advokat Carsten Mathiesen har efter flere udsættelser nu undladt at svare på Advokatnævnets spørgsmål hvorfor Advokatnævnet den 23. maj 2011 har meddelt, at de nu fortsætter behandlingen af klagesagen med det materiale vi har sendt ind.

Brugerforeningen Casa Blanca har den 31. maj 2011 indsendt vores afsluttende bemærkninger og afventer nu Advokatnævnets afgørelse.

 

Under henvisning til orienteringen 12. februar 2011 vedrørende L&Ls brev med fordrejninger 8/2 2011 kan det i henhold til dommen fra Retten i Lyngby den 13. januar 2011 skal det pointeres, at dommens begrundelse var, at aftalegrundlaget ikke var forelagt retten, at kravet var forældet og dokumentation for medlemspligten ikke var fremlagt i retten, så sagen var behandlet efter reglerne om småsager. Afgjort administrativt inden retsmødet grundet advokatens ufuldstændige sagsfremstilling.

Der er desværre fra en enkelt bruger i lejlighed A fremsendt ønske om at afprøve Land & Leisure A/S påstand i deres brev af 8. februar 2011 om foreningens medlemspligt ved retten. Brugerforeningen Casa Blanca beklager at en retssag er nødvendig men det er principielt at fastslå foreningens medlemspligt.

Dette vil være forbundet med omkostninger, som ifølge bestyrelsens opfattelse og den foreliggende dokumentation vil blive pålagt den omtalte bruger i lejlighed A.

 

Brugerforeningen har som oplyst i orienteringen 12. februar 2011 126 betalende medlemmer. Der er den 16. juni udsendt en forespørgsel med frankeret svarkuvert til yderligere 16 turnusholdere for at få afklaret deres medlemskab.

Foreningen modtog 18. juni 2011 følgende i svarkuvert fra F/G-4-A: ”Hej Benny! På grund af livstruende sygdom og store problemer havde jeg desværre ikke kræfter til at slås med svindelfirmaet L&L længere. Undskyld jeg ikke har ladte høre fra mig. PEP” Overdragede F/G-4-A til L&L i 2009.

Forløbet er dybt beklageligt for PEP, men er typisk og dækker måske de resterende 15 turnusholdere og en stor del af det registrerede tilgodehavende kontingent.

 

Bestyrelsen takker af i henhold til foreningens vedtægter og vi vil her henstille til brugerne om at giver den nyvalgte bestyrelse ikke kun et klart mandat men også muligheden og værktøjet til hvad de skal arbejde hen imod.

 

Beretningen vil i nødvendigt omfang blive suppleret med de sidste nyheder der eventuelt vil tilflyde os inden generalforsamlingen.

 

Mvh. Bestyrelsen

Herlev den 19. juni 2011

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnus:____________________

 

Beretningen taget til efterretning:_________________________________dato__________

 

Beretningen godkendt:__________________________________________dato__________

 

Beretningen Forkastet:__________________________________________dato__________